Voorwaarden voor levering van diensten en producten

DEEL E: INSCHRIJVEN ALS GEÏNTERESSEERDE (HOUD ME OP DE HOOGTE)

Artikel E.1 Toestemming E-mail berichtenverkeer

Op de website van Publiek.nl kan een geïnteresseerde aangeven op de hoogte te willen worden gehouden door Publiek.nl. Inzenden van de gevraagde gegevens betekent dat deze in Publiek.nl-dataomgeving worden opgenomen. Door het betreffende vakje aan te vinken geeft de geïnteresseerde aan Publiek.nl nadrukkelijk toestemming voor het toezenden van berichten aan het opgegeven E-mailadres. Deze berichten kunnen van verschillende aard zijn zoals nieuwsbrieven, searchmeldingen, reclameuitingen, etcetera.

Artikel E.2 Intrekken toestemming E-mail berichtenverkeer

Op ieder moment is er het recht om de toestemming zoals bedoeld in artikel E.1 te beëindigen; vrijwel alle berichten zullen melding maken van deze mogelijkheid tot beëindigen van de toestemming; het is in elk geval altijd mogelijk om via de op de website van Publiek.nl genoemde contactmogelijkheden de toestemming in te trekken waaraan door Publiek.nl onverwijld gevolg aan zal worden gegeven. Een verzoek om wijziging van de gegevens is mogelijk via de op de website van Publiek.nl genoemde contactmogelijkheden.

DEEL F: INSCHRIJVEN ALS DEELNEMER

Artikel F.1 Inschrijving

Het aanmaken van een account is zowel voor de (potentiële) deelnemer als voor Publiek.nl geheel vrijblijvend. Indien een account is aangemaakt wordt de deelnemer tevens beschouwd als geïnteresseerde en is ook hetgeen hierover in voorliggende Algemene Voorwaarden is gesteld ten aanzien van deze categorie (deel E) van toepassing. Inschrijving verplicht de deelnemer niet om aanbiedingen van (potentiële) opdrachtverleners te accepteren en het verplicht Publiek.nl niet om gegevens van de deelnemer aan (potentiële) opdrachtverlener aan te bieden. Is een account aangemaakt, dan gaat Publiek.nl er van uit dat de deelnemer op zoek is naar of geïnteresseerd is in een opdracht bij een (potentiële) opdrachtverlener en dat Publiek.nl contact met de deelnemer op mag nemen.

Artikel F.2 Accountgegevens

Voor het gebruik van Publiek.nl-dataomgeving is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. De deelnemer ontvangt een e-mail van Publiek.nl-dataomgeving met gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord moet de deelnemer bij de eerste inlog direct wijzigen. Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. De accountgegevens dienen zorgvuldig te worden bewaard en niet verder te worden verspreid. De deelnemer is verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met zijn of haar accountgegevens worden uitgevoerd. Indien de deelnemer reden heeft om aan te nemen dat derden zijn of haar accountgegevens kennen, dan dient direct het wachtwoord te worden gewijzigd. Voor opheffen van het account kan contact worden opgenomen met Publiek.nl. Publiek.nl behoudt zich het recht voor account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, bijvoorbeeld indien de deelnemer zich niet houdt aan het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden of wet- en regelgeving. Daarnaast is Publiek.nl gerechtigd account(s) te sluiten indien de deelnemer er een bepaalde tijd geen gebruik meer van heeft gemaakt.

Artikel F.3 Gebruiksvoorschriften

De deelnemer dient zich bij het gebruik van Publiek.nl-dataomgeving te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke voorwaarden en alle instructies van Publiek.nl met betrekking tot het gebruik van Publiek.nl-dataomgeving. Daarnaast dient de deelnemer de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

Artikel F.4 Gebruik

De informatie binnen en vanuit Publiek.nl-dataomgeving is uitsluitend bestemd voor eigen c.q. persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Publiek.nl-dataomgeving aan te maken onder een valse naam en/of Publiek.nl-dataomgeving oneigenlijk te gebruiken. Publiek.nl-dataomgeving mag niet worden gebruikt als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op Publiek.nl-dataomgeving wordt niet onbeperkt getoond en bewaard. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. De deelnemer is verantwoordelijk voor de naleving van bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.

Artikel F.5 Continuïteit

Publiek.nl zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Publiek.nl-dataomgeving te waarborgen. Publiek.nl staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Publiek.nl-dataomgeving. Publiek.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Publiek.nl-dataomgeving door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van de deelnemr zelf of door de deelnemr ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit. De deelnemer dient storingen in Publiek.nl-dataomgeving direct aan Publiek.nl te melden en is gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

Artikel F.6 Aanpassing

Publiek.nl is gerechtigd (maar niet verplicht) Publiek.nl-dataomgeving aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Publiek.nl zal de deelnemer, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op de samenwerking met Publiek.nl.

Artikel F.7 Ondersteuning

Publiek.nl kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Publiek.nl-dataomgeving. Zij is daartoe echter niet verplicht. Indien je via de website of per e-mail informatie aan Publiek.nl doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct en volledig is. Publiek.nl mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is.

Artikel F.8 Onjuiste, onvolledige en misplaatste informatie

Publiek.nl is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen. Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van Publiek.nl – onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Publiek.nl behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

Artikel F.9 Systeem van Publiek.nl is leidend

Ten aanzien van de inhoud van de door de deelnemer verzonden/geuploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door Publiek.nl is de registratie hiervan in de systemen van Publiek.nl beslissend.

Artikel F.10 Beveiliging en misbruik van gegevens

Publiek.nl neemt beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Publiek.nl-dataomgeving te voorkomen. De deelnemer dient zich er van bewust te zijn dat het onmogelijk is om volledig uit te sluiten dat zijn of haar gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. Publiek.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien gegevens van de deelnemer, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Publiek.nl.

DEEL B: TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE PUBLIEK.NL

Artikel B.1 Inhoud en aansprakelijkheid

Publiek.nl heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar website zo actueel mogelijk te houden. Desondanks is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de website van Publiek.nl geschiedt voor eigen rekening en risico.

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de website van Publiek.nl, bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult Publiek.nl terzake vrijwaren.

Artikel B.2 Eigendom

De website van Publiek.nl bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van Publiek.nl en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van Publiek.nl en/of de aan haar gelieerde ondernemingen van toepassing op alle merken die op haar website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo’s van Publiek.nl en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Publiek.nl en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets op de website van Publiek.nl is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan derden te verlenen of over te dragen. Publiek.nl verleent de bezoeker c.q. gebruiker, binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden, een persoonlijk recht om haar website en de op haar website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de website van Publiek.nl ter beschikking zijn gesteld.

Artikel B.3 Toegankelijkheid

De website van Publiek.nl bevat afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer de bezoeker daartoe niet expliciet door Publiek.nl een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de website van Publiek.nl en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de website van Publiek.nl in te loggen.

Artikel B.4 Gebruiksdoel

Het is niet toegestaan om de website van Publiek.nl of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en de bezoeker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om de website van Publiek.nl of de op deze site ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de website geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, of anderszins (‘spammen’).

Artikel B.5 Continuïteit

Publiek.nl kan niet garanderen dat haar website te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar site al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. Publiek.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade. Publiek.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Publiek.nl genomen voorzorgsmaatregelen, op de website, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

Artikel B.6 Informatie van derden

De website van Publiek.nl kan links naar websites of webpagina’s van derden bevatten. Publiek.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar de Site van Publiek.nl opnemen, betekent dat geenszins dat Publiek.nl instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Publiek.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar de website van Publiek.nl.

Artikel B.7 Persoonsgegevens

Ten aanzien van de verwerking van de aan Publiek.nl verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van (potentiële) opdrachtgevers van Publiek.nl) wordt verwezen naar het geldende privacystatement van Publiek.nl.

DEEL C: PRIVACY STATEMENT

Artikel C.1 Persoonlijke gegevens

Publiek.nl is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. In overeenstemming met de WBP heeft Publiek.nl haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet op www.cbpweb.nl.

Artikel C.2 Technische informatieverzameling

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat persoonsgegevens aan Publiek.nl worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt de website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van de computer van de gebruiker. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel C.3 Cookies en webstatistieken

Publiek.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken teneinde te onderzoeken op welke wijze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op de website kunnen deze cookies worden herkend; zie deel D voor de Cookieverklaring.

Artikel C.4 Persoonsgegegevens van de geïnteresseerde en/of deelnemer

Op het moment dat de geïnteresseerde en/of deelnemer gegevens invult op de website c.q. Publiek.nl-dataomgeving, zich inschrijft op een vestiging of tijdens één van de bijeenkomsten, worden persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van dienstverlening. Persoonsgegevens worden verwerkt (1) om (persoonlijke) aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om (persoonlijke) geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met communicatie richting een potentiële opdrachtgever (B), (3) om een (persoonlijke) overeenkomst voor (aanvullende) diensten met aan te gaan en te onderhouden, (4) om een overeenkomst te kunnen vastleggen en na te komen (5) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (6) om wet- en regelgeving na te kunnen komen. Onder andere de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens; geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning, VAR; curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften; gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen; gegevens over beschikbaarheid.

Publiek.nl legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘gevoelige persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Publiek.nl kan persoonsgegevens doorgeven aan andere Publiek.nl-entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Publiek.nl heeft de nodige maatregelen genomen om er zorg voor te dragen dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Artikel C.5 Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Onder zakelijke relaties wordt ondermeer verstaan: opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf . Publiek.nl verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken wordt gedaan of wordt beoogd dit te gaan doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en een overeenkomst te sluiten en te onderhouden. Onder andere de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. Publiek.nl kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Publiek.nl entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Publiek.nl hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Publiek.nl heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Artikel C.6 Beveiligingsmaatregelen

Publiek.nl doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, o.a. aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Publiek.nl met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Artikel C.7 Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor deelnemers geldt dat zij via hun eigen account inzage hebben in een groot deel van de geregistreerde persoonsgegevens. De deelnemer kan zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen. Als de deelnemer inzage wenst in zijn totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wil wijzigen of verwijderen die niet zelf kunnen worden aangepast, dan kan contact worden opgenomen met Publiek.nl. Voor overige relaties geldt het recht op inzage en wijziging van de over hen geregistreerde persoonsgegevens. Daartoe kan contact worden opgenomen met Publiek.nl.

Artikel C.8 Vragen, opmerkingen en klachten

Bij vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Publiek.nl, dan kan schriftelijk of per e-mail contact worden opgenomen via de contactgegevens die zijn te vinden op Publiek.nl.

DEEL D: COOKIEVERKLARING

Artikel D.1 Gebruik van cookies

Publiek.nl maakt op haar website(s) gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen door dit af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres.  Voor zover met behulp van cookies persoonsgegevens worden verzameld, worden die verwerkt conform de bepalingen van het privacy statement en deze cookieverklaring. Cookies kunnen zowel door Publiek.nl zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Publiek.nl samenwerkt.

Artikel D.2 Derde partijen

De websites van Publiek.nl bevat(ten) links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter, Linkedin en Google+. Op het moment dat een dergelijke link of button wordt aangeklikt, wordt de website van Publiek.nl verlaten en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt vastgelegd.

Artikel D.3 Plaatsing cookies

Bij een bezoek aan Publiek.nl gaat de bezoeker er standaard mee akkoord dat Publiek.nl cookies op het apparaat van de bezoeker plaatst.

DEEL A: DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel A.1 Definities

Publiek.nl: Publiek.nl B.V. gevestigd aan de Atoomweg 50 3542 AB Utrecht alsmede (eventuele) dochterondernemingen van Publiek.nl.

Website: de webomgeving met de URL: publiek.nl, alsmede alle andere websites, domeinen en apps die door Publiek.nl worden geëxploiteerd.

Publiek.nl-dataomgeving: het besloten gedeelte van de website publiek.nl.

Geïnteresseerde: natuurlijke persoon die zich, al dan niet mede namens een organisatie, heeft ingeschreven of zich heeft laten inschrijven op de website van Publiek.nl met als doel op de hoogte te worden gehouden middels berichten per E-mail.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die een account heeft aangemaakt of laten aanmaken in de Publiek.nl-dataomgeving.

(Potentiële) opdrachtgever: een organisatie die eerder gebruikt heeft gemaakt van de diensten van Publiek.nl dan wel waarvan kenbaar is dat deze mogelijk gebruik gaat maken van de diensten van Publiek.nl dan wel een organisatie waarmee Publiek.nl een lopende overeenkomst tot levering van een dienst of product heeft.

Opdracht: de opdracht, verstrekt door een opdrachtgever, tot levering van één of meerdere dienst(en) c.q. product(en) door Publiek.nl.

(Potentiële) opdrachtverlener: een organisatie waarmee een deelnemer een overeenkomst kan aangaan of aan is gegaan.

Werknemer: natuurlijke persoon met een dienstverband bij Publiek.nl.

Medewerker: de persoon, die in dienst van, dan wel ten behoeve van Publiek.nl werkzaam­heden verricht bij een opdrachtgever in het kader van een dienstverleningsovereenkomst.

Overmacht: de feitelijke onmogelijkheid voor een contractpartij om aan zijn verplichtingen te voldoen ten gevolge van een van buitenaf komende oorzaak, die hem niet kan worden toegerekend.

Programma(‘s): alle door Publiek.nl te organiseren (open) seminars, workshops, colleges, masterclasses, e.d. Hieronder vallen ook de kosteloos aangeboden programma’s.

Programmadeelnemer: een natuurlijke persoon die op grond van een met Publiek.nl gesloten overeenkomst deel zal nemen aan een programma.

Programmaopdrachtgever: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met Publiek.nl is aangegaan krachtens welke een programmadeelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een programma.

Artikel A.2 Aanvaarding en reikwijdte

Tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Publiek.nl anders is overeengekomen, gelden deze Algemene Voorwaarden ten volle in de gevallen waarop zij van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn in elk geval van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Publiek.nl. Deze voorwaarden worden eveneens aanvaard door het bezoeken – op welke wijze dan ook – van de website van Publiek.nl, vragen van offerte of informatie, inschrijven op de website van Publiek.nl en/of Publiek.nl-dataomgeving, het schriftelijk of telefonisch aanmelden voor een programma, werkzaamheden door Publiek.nl te laten verrichten, met Publiek.nl in onderhandeling te treden, etc. Deze voorwaarden prevaleren boven de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij. Ingeval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het vermelde in de dienstverleningsovereenkomst, prevaleert hetgeen vermeld is in de dienstverleningsovereenkomst.

Artikel A.3 Wijzigingen

Publiek.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op de website van Publiek.nl direct van kracht.

Artikel A.4 Rechtsgeldigheid

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaar­den nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden nog van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, een en ander onder het voorbehoud, dat de strekking van de Algemene Voorwaarden behouden blijft.

Artikel A.4 Toepasselijk recht

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel A.5 Geschillen

Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst, alsmede elk ander geschil zal ter beslechting aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Publiek.nl worden voorgelegd. Partijen kunnen overeenkomen dat een geschil als hiervoor bedoeld wordt onderworpen aan arbitrage volgens een op te maken akte van compromis of dat daarover een bindend advies wordt gevraagd. Een geschil is aanwezig indien een van de partijen zulks in een aangetekende brief, onder opgave van redenen en vergezeld van de bewijsstukken aan de wederpartij kenbaar maakt.

Artikel A.6 Gebruik gegevens opdrachtgever

Het is Publiek.nl toegestaan om de namen en logo’s van opdrachtgevers en voormalige opdrachtgevers bekend te maken aan derden c.q. openbaar te maken voor marketing- en publicitaire doeleinden. Daarbij is het Publiek.nl toegestaan om deze partijen aan te duiden met de begrippen ‘klant’ en ‘partner’ en vergelijkbare begrippen. Indien een opdrachtgever c.q. voormalige opdrachtgever hier schriftelijk bezwaar tegen maakt zal Publiek.nl de betreffende namen en logo’s niet langer voor deze doeleinden gebruiken.

Artikel A.7 Aansprakelijkheid

Publiek.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit de samenwerking – in de meest ruime zin van het woord – met Publiek.nl; hieronder wordt ook begrepen het gebruik van haar website en/of Publiek.nl-dataomgeving c.q. de inhoud daarvan. Ook voor eventuele gevolgschade is Publiek.nl behoudens opzet en/of grove schuld van haar zijde nimmer aansprakelijk. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. Mocht, met inachtneming hiervan, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van Publiek.nl dienen/dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van Publiek.nl in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijs. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Publiek.nl is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Publiek.nl zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Publiek.nl berust op de geïnteresseerde, deelnemer, (potentiële) opdrachtgever, (potentiële) opdrachtverlener, programmadeelnemer dan wel programmaopdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard. De geïnteresseerde, deelnemer, (potentiële) opdrachtgever, (potentiële) opdrachtverlener, programmadeelnemer dan wel programmaopdrachtgever zal Publiek.nl vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van Publiek.nl of door Publiek.nl ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

Elke vordering tegen Publiek.nl gericht aangaande een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn moeten worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar na het beëindigen van het door Publiek.nl verleende dienst c.q. geleverd product. Wordt hieraan niet voldaan dan vervallen alle rechten die de wederpartij aan zulk een vordering zou kunnen ontlenen.

Artikel A.8 Verplichtingen opdrachtgever en opdrachtverlener

Publiek.nl staat borg voor de deskundige en zorgvuldige uitvoering van de door haar medewerkers verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever c.q. opdrachtverlener garandeert de kwaliteit en de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens, alsmede de volledige en tijdige oplevering van deze gegevens. Eventuele extra kosten welke uit het niet of niet geheel nakomen van één dezer verplichtingen voortvloeien komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel A.9 Ontbinding

Indien de wederpartij – in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of gedeelte van uw eigendommen wordt gelegd;- (bij een natuurlijk persoon) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;- uit kracht van de wet of overeenkomst op hem rustende verplichtingen niet dan wel niet behoorlijk nakomt;- een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn niet heeft voldaan dan wel niet voldoet aan Publiek.nl verzoek tot vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling op grond van artikel 4.6 van deze Algemene voorwaarden;- overgaat tot staking of overdracht van uw bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van uw bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van uw bedrijf, heeft Publiek.nl door het enkele plaatsgrijpen van één of meerdere van deze omstandigheden het recht, de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, alsmede het recht enig bedrag verschuldigd uit hoofde van de gesloten overeenkomst terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, onverminderd het recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere aan Publiek.nl toekomende wettelijke rechten. Indien Publiek.nl na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, kan de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte door de opdrachtgever c.q. opdrachtberlener worden ontbonden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van (ontbindings)schade, onverminderd de toepasselijkheid van de in deze voorwaarden opgenomen bedingen omtrent het eigendomsvoorbehoud.

Artikel A.10 Facturering en betaling

De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven. Prijzen gelden in Euro’s, tenzij in andere valuta uitgedrukt. Publiek.nl zal leveringen éénmaal per maand factureren. Opdrachtgever is verplicht tot betaling binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur. Over elke betaling die niet binnen de gestelde termijn is verricht kan Publiek.nl een rente in rekening brengen, die gelijk is aan de dan geldende wettelijke rente vermeerderd met 2%. De rente wordt berekend vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag dat de betaling is ontvangen door Publiek.nl. Bij annulering binnen 10 werkdagen door de programmaopdrachtgever van geplande workshops, coachingsbijeenkomsten, behoudt Publiek.nl zich het recht voor 50% van de begrootte uren te factureren. Bij annulering binnen 5 dagen is dat 75%.

Artikel A.11 Tussentijdse wijzigingen/aanvullingen in/op de dienstverleningsovereenkomst

Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de feitelijke omstandigheden daarvan een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen partijen in tijdig overleg de oorspronkelijke overeenkomst op de relevante onderdelen wijzigen. Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat om de opdracht behoorlijk te vervullen, een wijziging of uitbreiding nodig is van de te verrichten werkzaamheden, dan zijn beide partijen verplicht mee te werken aan een desbetreffende wijziging van de overeenkomst. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever nadere opdrachten geeft of de bestaande wenst te wijzigen, dan zal behoudens het in de vorige leden geregelde, zulks alleen kunnen indien een aanvullende of nieuwe dienstverleningsovereenkomst tussen partijen wordt afgesloten. Indien opdrachtgever binnen een termijn van zes maanden na de uitvoering van de opdracht behoefte heeft aan aanvullende of gelijksoortige diensten van Publiek.nl, verbinden partijen zich tot overleg hieromtrent en kan een nieuwe dienstverleningsovereenkomst tussen partijen worden afgesloten.

Artikel A.12 Nakoming Algemene Voorwaarden

Het nalaten van één van de partijen om na verloop van tijd enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen. Het zich neerleggen door een der partijen bij een schending door de andere partij van een van diens verplichtingen, impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit die verplichting voortvloeiende rechten. Partijen mogen slechts een beroep doen op de in dit lid vervatte bepalingen binnen twaalf maanden na ontstaan van het desbetreffende recht.